Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Artikel 1
Van den Hoogen & Ruijters Advocaten (nader te noemen: VDHR) is een advocatenkantoor dat zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die VDHR in opdracht verricht en op alle overeenkomsten die VDHR met opdrachtgevers sluit.

Artikel 3
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

Artikel 4
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing in overeenkomsten met VDHR, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden ingeschakeld/betrokken.

Artikel 5
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigbare bepaling zal door een werkbare bepaling worden vervangen, die in haar nieuwe formulering de oorspronkelijke essentie zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 6
Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten komen tot stand nadat VDHR schriftelijk de opdracht heeft aanvaard en in het voorkomende geval de opdrachtbevestiging door opdrachtgever voor akkoord is ondertekend. Wanneer VDHR en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat voor aanvang van de opdracht een voorschotbetaling dient plaats te vinden is VDHR pas gehouden tot uitvoering van de werkzaamheden c.q. de belangenbehartiging te starten nadat de voorschotbetaling door VDHR daadwerkelijk op haar bankrekening is ontvangen.

Artikel 7
Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt.

Artikel 8
Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens VDHR, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9
Iedere aansprakelijkheid van VDHR is beperkt tot het maximum bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat VDHR in verband met voormelde verzekering draagt. Indien VDHR voor de schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vervalt de aansprakelijkheid.

Artikel 10
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor VDHR aansprakelijk is.

Artikel 11
Op de dienstverlening van VDHR is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur zoals deze verplicht is vanaf 2015 toepasselijk.

Artikel 12
De opdrachtgever vrijwaart VDHR tegen alle aansprakelijkheid van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van VDHR. 

Artikel 13
Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Opdrachtgever stemt er op voorhand mee in dat het uurtarief jaarlijks kan worden aangepast zonder dat daarvoor een nieuwe opdrachtbevestiging benodigd is alsmede dat de onderhavige algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven. Het desbetreffende uurtarief wordt bij aanvang van de opdracht vastgelegd.

Artikel 14
Het bovenstaande geldt te allen tijde tenzij opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Artikel 15
Het honorarium wordt zowel bij betalende cliënten als bij gefinancierde rechtsbijstand zonodig vermeerderd met de ten behoeve van opdrachtgever gemaakte kosten, voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, verhoogd met eventueel verschuldigde omzetbelasting voor zover dit niet eventueel gedekt wordt door het systeem van gefinancierde rechtsbijstand.

Artikel 16
Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting.

Artikel 17
Bij gebreke hiervan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldag wettelijke rente aan VDHR verschuldigd.

Artikel 18
In geval dat VDHR zich genoodzaakt ziet buitengerechtelijke of gerechtelijke maatregelen te nemen ter incassering van haar vordering, komen alle kosten daarvan conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) voor rekening van opdrachtgever.  

Artikel 19
VDHR behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en verschotten, door VDHR in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever worden betaald.

Artikel 20
Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 21
Op de tussen VDHR en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is zullen eventuele geschillen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te 's-Hertogenbosch, rechtbank Oost-Brabant, Nederland.


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch onder depotnummer 54/2014.