Werkwijze en kosten
Werkwijze en kosten

Hieronder wordt de werkwijze van ons kantoor beschreven, behoudens afwijkende afspraken, en met welke kosten u rekening dient te houden.


- werkwijze
- kostenWERKWIJZE

De door onze advocaat te verrichten werkzaamheden in verband met uw opdracht beogen tot het resultaat te komen dat met u is overeengekomen bij de aanvaarding van de opdracht. Hiertoe zal de betreffende advocaat zich inspannen, maar de advocaat kan niet garanderen dat het resultaat wordt bereikt.
 

De advocaat zal zich bij zijn werkzaamheden behoren te houden aan de regels die voor advocaten gelden. Hiertoe behoort onder andere dat u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen en voortgang in uw zaak. Uitgezonderd bijzondere omstandigheden zult u hierover schriftelijk geïnformeerd worden.
 

Van u wordt daarom gevraagd ons op de hoogte te houden van relevante wijzigingen zoals adreswijzigingen of wijziging van telefoonnummer. Ook dient u de betreffende advocaat op de hoogte te brengen indien er relevante wijzigingen zijn die betrekking hebben op de inhoud van uw zaak.
 

Wanneer uw zaak tot een einde is gekomen, zal worden overgegaan tot sluiting van het dossier. Hierover wordt u schriftelijk bericht. Het dossier wordt vervolgens opgeslagen in een extern archief. Mocht u het dossier na archivering willen opvragen, dan zijn hieraan kosten verbonden ter hoogte van €27,50 (per dossier). Vijf jaar na sluiting van het dossier zal het dossier worden vernietigd.
 

Ons kantoor zal u zo goed mogelijk van dienst zijn. Mocht u desondanks ontevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening, dan kunt u dit met de betreffende advocaat bespreken.
 

Mocht er door een beroepsfout van één van onze advocaten schade voor u ontstaan dan zijn we voor onze beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Het uit te keren bedrag is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering wordt uitgekeerd. Hierbij zij opgemerkt dat wanneer er ondanks dat er is voldaan aan de inspanningsverplichting toch een negatief resultaat is bereikt, dit nog niet wil zeggen dat er sprake is van een beroepsfout en dus van aansprakelijkheid.


terug naar boven

 

 

KOSTEN

Kosten die wij voor uw zaak moeten maken zoals het opvragen van uittreksels en het betalen van griffierecht, worden door ons voorgeschoten en aan u doorberekend. In sommige gevallen kan hiervoor een voorschot worden gevraagd. Daarnaast dient er betaald te worden voor onze werkzaamheden. Wij staan onze cliënten zowel op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtshulp bij. Ons kantoor is een High Trust partner van de Raad voor Rechtsbijstand. 
 

Op betalende basis
Indien u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, dan staan wij u op betalende basis bij. De kosten van de werkzaamheden zijn in principe gebaseerd op het uurtarief dat door onze advocaten gehanteerd wordt. Welk uurtarief gehanteerd wordt, is afhankelijk van de ervaring en de expertise van de advocaat en varieert van €150,= tot €200,= (excl. Btw). Wij houden nauwkeurig een urenspecificatie bij, die bij de toegezonden nota wordt gevoegd. Indien u nadere uitleg wenst met betrekking tot de specificatie, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de desbetreffende advocaat. Afhankelijk van de zaak en uw financiële draagkracht kunnen in sommige gevallen afwijkende afspraken met betrekking tot het uurtarief gemaakt worden. 
 
 
Op basis van gefinancierde rechtshulp
Indien uw inkomen en vermogen onder de wettelijk vastgestelde grens valt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Dit betekent dat de Nederlandse Staat dan (een deel van) de advocaatkosten op zich neemt. U dient dan alleen een eigen bijdrage te betalen die door ons aan u wordt doorberekend. Om na te kunnen gaan of uw inkomen onder de vastgestelde wettelijke grens valt, verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl). Dit is de instantie die de aanvragen om gefinancierde rechtshulp in behandeling neemt en beoordeelt. 
 

Een aanvraag om gefinancierde rechtshulp wordt door de advocaat namens u ingediend. Om een aanvraag in te kunnen dienen, moet u zorgen voor een kopie van uw legitimatiebewijs waarop uw burgerservicenummer (BSN-nummer, voorheen sofi-nummer) is vermeld. Indien u (nog) niet over een BSN-nummer beschikt, dan moet u zorgen voor uw vreemdelingennummer. Indien er sprake is van een partner met wie u een gezamenlijke huishouding voert, dan moet u van hem/haar eveneens zorgen voor een kopie van het legitimatiebewijs en het BSN-nummer dan wel het vreemdelingennummer. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt namelijk naar het gezinsinkomen. Tot slot dient u door te geven op welk adres u bij de gemeente staat ingeschreven. 
 

De Raad voor Rechtsbijstand zal aan de hand van bovengenoemde informatie uw inkomstengegevens opvragen bij de Belastingdienst om te kunnen bekijken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Hierbij wordt gekeken naar uw inkomen van twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag om gefinancierde rechtshulp wordt ingediend (dit is het peiljaar). Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan kan het zijn dat aan u een eigen bijdrage wordt opgelegd. De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen in het peiljaar. Ook voor de hoogte van de eigen bijdrage verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.


Het is mogelijk dat de Belastingdienst uw inkomen over het peiljaar nog niet definitief heeft vastgesteld. In dat geval zal de Raad voor Rechtsbijstand een jaar na de aanvraag een hercontrole doen. Indien dan blijkt dat u, met terugwerkende kracht, toch niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan zal de Raad voor Rechtsbijstand de eventueel aan de advocaat betaalde vergoeding van u terugvorderen. 

Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand het verzoek om gefinancierde rechtshulp afwijst in verband met het feit dat uw inkomen over het peiljaar de wettelijk vastgestelde financiële grenzen overschrijdt, dan bestaat de mogelijkheid om de Raad te verzoeken het peiljaar te verleggen naar het huidige jaar. Dit kan echter alleen wanneer uw inkomen in de tussentijd (aanzienlijk) is gedaald. Een dergelijke aanvraag tot peiljaarverlegging dient u zelf bij de Raad in te dienen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen en zullen wij het daarvoor bestemde formulier aan u doen toekomen. 

Mocht uw zaak tot een positief financieel resultaat voor leiden dan wordt mogelijk de toevoeging alsnog met terugwerkende kracht ingetrokken, als u dan wel voldoende vermogen hebt om zelf de kosten voor de advocaat te betalen.

 
LET OP: KORTING!!! 
U kunt voor €53,= korting krijgen op de advocaatkosten wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. U dient dan eerst telefonisch contact op te nemen met het Juridisch Loket en te verzoeken om een doorverwijzing naar een van onze advocaten. Als het Juridisch Loket van oordeel is dat u een advocaat nodig hebt, wordt u doorverwezen en krijgt u €53,= korting op de eigen bijdrage welke gekoppeld is aan de gefinancierde rechtshulp.

LET OP:
De doorverwijzing door het Juridisch Loket is tevens een voorwaarde wanneer u een beroep wilt doen op bijzondere bijstand.

Contact gegevens van het Juridisch Loket:
Telefoon: 0900 - 8020 (€0,10 p/m)
Website: www.juridischloket.nl
Meer informatie over deze regeling kunt u ook vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl).
 
 
Overige kosten
Overigens worden niet alle kosten die betrekking hebben op de procedure door de Staat vergoed. Kosten die niet onder het systeem van de gefinancierde rechtshulp vallen zijn onder andere: griffiekosten (dit zijn kosten die door de rechtbank of het gerechtshof in rekening worden gebracht voor indiening van een beroep- of verzoekschrift), kosten van uittreksels (van gemeente, Kamer van Koophandel e.d), sommige deurwaarderskosten, kosten voor het opvragen van (medische) informatie, kosten van een deskundige of getuige. Deze kosten komen voor uw eigen rekening en zullen door de advocaat aan u worden doorberekend. 


Betalingsherinneringen
Ons kantoorbeleid voor het sturen van betalingsherinneringen is per 1 mei 2013 gewijzigd. Deze wijziging houdt het volgende in: vanaf 1 mei 2013 zal bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn de factuur iedere maand worden verhoogd met een toeslag in verband met administratiekosten. Mocht het openstaande bedrag na vier herinneringen nog niet zijn betaald, dan zal de vordering uit handen worden gegeven en zal worden overgegaan tot het treffen van rechtsmaatregelen. Dit zal nog eens extra kosten met zich meebrengen welke eveneens verhaald zullen worden. Om hogere kosten voor u te voorkomen wordt u vriendelijk doch dringend verzocht het openstaande bedrag tijdig te voldoen. 

Mocht u het openstaande bedrag niet ineens kunnen betalen en een betalingsregeling willen treffen, dan dient u dit binnen de betalingstermijn van de factuur kenbaar te maken telefonisch dan wel schriftelijk. Uiteraard zijn wij bereid om hierover afspraken met u te maken. U dient zich vervolgens wel strikt te houden aan de overeengekomen betalingsregeling. Wanneer u dit niet doet en u hierover ook geen contact opneemt, dan vervalt de regeling per direct en zal het nieuwe beleid alsnog op u van toepassing zijn. Ook wanneer u een beroep op bijzondere bijstand hebt gedaan of voornemens bent te doen, dan dient u dit kenbaar te maken.


terug naar boven