Wist u dat ...?
Wist u dat ...?

Publieke middelen en verblijfsrecht EU-burger

Bent u een burger van de Europese Unie (EU) of een familielid van een EU-burger verblijvend in Nederland, dan is van belang om ervan bewust te zijn dat een beroep op de publieke middelen, zoals het aanvragen van een uitkering op basis van de Participatiewet (voorheen Wet werk en bijstand) of verblijf in de nachtopvang, gevolgen kan hebben voor uw verblijfsrecht.

In beginsel mag een EU-burger geen beroep doen op de publieke middelen. Doet hij/zij dat toch, dan maakt de IND een belangenafweging of het beroep op de publieke middelen leidt tot beëindiging van het rechtmatig verblijf van de EU-burger en daarmee ook zijn familieleden die een verblijfsrecht aan de EU-burger ontlenen. Van belang is dat de IND slechts aan deze belangenafweging toekomt áls er sprake is van rechtmatig verblijf.  Het hebben van een verblijfsdocument ex artikel 9 Vreemdelingenwet 2000 is nog geen garantie dat u (nog steeds) daadwerkelijk rechtmatig verblijf hebt. Het gebeurt nogal eens dat een EU-burger denkt rechtmatig verblijf te hebben, maar dit niet (meer) het geval is. Het kan namelijk zijn dat tussentijds het rechtmatig verblijf verloren is door bijvoorbeeld (langdurige) werkloosheid.

Wanneer u rechtmatig verblijf hebt en een beroep doet op de publieke middelen, zal de IND een belangenafweging maken waarbij uw persoonlijke omstandigheden betrokken worden. Onder andere zullen de volgende aspecten betrokken worden:

-  wat voor soort publieke middelen het betreft waarop een beroep wordt gedaan (uitkering of beroep op maatschappelijke opvang) en de duur van het beroep;

- in welke mate u beroep doet op de publieke middelen. Hebt u bijvoorbeeld een aanvullende of volledige uitkering;

- de duur van uw verblijf in Nederland;

- reden van het niet kunnen werken en is deze reden van tijdelijke of permanente aard;

- de banden die u nog hebt met uw land van herkomst;

- de gezinssituatie, zoals bijvoorbeeld de zorg voor jonge kinderen;

- uw medische situatie of die van uw familieleden;

- uw leeftijd;

- overige beroepen op (sociale) voorzieningen;

- de mate waarin sociale zekerheidspremies eerder zijn betaald;

- de mate van integratie in Nederland van u en uw familieleden;

- de verwachting of in de nabije toekomst nog bijstand nodig zal zijn.

Zijn daarnaast nog andere aspecten van belang, dan kunt u die uiteraard ook nog inbrengen in the procedure.

Heeft de IND u een brief gestuurd waarin verzocht werd om informatie te verstrekken om te bezien of uw rechtmatig verblijf beëindigd zal worden, nadat u een beroep op de publieke middelen hebt gedaan, of wilt u weten of u - zonder gevolgen voor uw verblijfsrecht - een beroep kunt doen op de publieke middelen, neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak (tel: 040- 212 41 98).« terug